REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT FESTIWAL JEŹDZIECKI BABORÓWKO 2021

 1. Organizatorem Programu Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, z siedzibą w Baborówku, przy ul. Parkowej 1, 64-500 Szamotuły, KRS 0000470605, NIP 7872039063, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Udział wolontariusza (dalej: Wolontariusz) w Programie Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko (dalej: Programem Wolontariat) jest dobrowolny i nieodpłatny. Program Wolontariat odbędzie się w związku z wydarzeniem Festiwal Jeździecki Baborówko 2021, w dniach 24 maja - 30 maja 2021 r. w Baborówku.
 3. Wolontariuszem może być tylko osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  b. poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy, w terminie do 2 maja 2021r., opublikowany na stronie www.festiwal.baborowko.pl
 4. Rekrutacja do Programu Wolontariat odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem www.festiwal.baborowko.pl. Organizator zastrzega, iż wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu Wolontariat.
 5. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie do 7 tygodni od dnia prawidłowego wypełnienia i wysłania zgłoszenia.
 6. W przypadku otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Programu Wolontariat, należy obowiązkowo wypełnić dokument „Deklaracja udziału Program Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko” (zostanie on przesłany do zakwalifikowanych osób drogą mailową), podpisać i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Programu Wolontariat. Nie przesłanie Organizatorowi dokumentów we wskazanych wyżej terminach będzie skutkowało usunięciem danej osoby z Programu Wolontariat.
 7. Liczba Wolontariuszy w Programie Wolontariat jest ograniczona, stąd Organizator w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej dostępną liczbę miejsc, zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu Wolontariat.
 8. Program Wolontariat polega na wykonywaniu przez Wolontariuszy wyznaczonych przez Organizatora
  zadań, zgodnie z ustalonym harmonogramem, podczas Festiwal Jeździecki Baborówko 2021.
 9. Wolontariusz zobowiązuje się:
  a. wykonywać wyznaczone zadania z najwyższą starannością, z uwzględnieniem specyfiki imprezy jeździeckiej, stałej obecności zwierząt jakimi są konie i zagrożeń z tego wynikających;
  b. dbać o mienie powierzone mu podczas wykonywania obowiązków w ramach Programu Wolontariat;
 10. Zadania wykonywane przez poszczególnych Wolontariuszy podczas Programu Wolontariat przydzielane są przez Koordynatora Programu Wolontariat na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, przesłanego listu motywacyjnego i doświadczenia jakie posiada Wolontariusz.
 11. Wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne należy konsultować z Koordynatorem Programu Wolontariat Celiną Naporą.
 12. Organizator zapewni Wolontariuszowi:
  a. koszulkę, ze znakiem ułatwiającym identyfikację, którą Wolontariusz zobowiązany jest nosić w trakcie wykonywania swoich zadań podczas całego Programu Wolontariat;
  b. możliwość wejścia na teren wydarzenia Festiwal Jeździecki Baborówko w godzinach wolnych od powierzonych mu zadań;
  c. jeden posiłek regeneracyjny w ciągu dnia;
  d. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania Programu Wolontariat;
 13. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania. Koszty te Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie, na co Wolontariusz wyraża zgodę i zobowiązuje się je pokryć.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wolontariusza z Programu Wolontariat w przypadkach:
  a. zmiany dyspozycyjności na dyskwalifikującą,
  b. naruszenia Regulaminu Programu Wolontariat,
  c. niewypełniania w sposób prawidłowy swoich zadań,
  d. innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu odbywającego się wydarzenia Festiwal Jeździecki Baborówko.
 15. Po zakończeniu imprezy Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o udziale w Programie Wolontariat.
 16. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem danego Programu Wolontariat.
 17. Dane osobowe Wolontariusza są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 18. W zakresie nienormowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 19. Wolontariusz może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem www.festiwal.baborowko.pl, nieodpłatnie go pobrać, utrwalić lub sporządzić jego wydruk. W każdym czasie można również uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Organizatora.
 20. Regulamin w niniejszej wersji stosuje się od dnia 28.03.2021.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
REKRUTACJA DO PROGRAMU WOLONTARIAT FESTIWAL JEŹDZIECKI BABORÓWKO

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko z siedzibą w Baborówku, 64-500 Szamotuły, wpisane do rejestru KRS pod numerem 0000470605, NIP 7872039063, REGON 300561717.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  a. numer telefonu: +48 600 086 278;
  b. adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO – tj. na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 pkt. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji do Programu Wolontariat będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji. Dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział.
 6. Nie będziemy przekazywali Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. 7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 8. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy zawartej z Administratorem,
  zapewniają usługi konsultingowe, prawne, rachunkowe, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.