REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT FESTIWAL JEŹDZIECKI BABORÓWKO 2022

 1. Organizatorem Programu Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko, z siedzibą w Baborówku, przy ul. Parkowej 1, 64-500 Szamotuły, KRS 0000470605, NIP 7872039063, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Udział wolontariusza (dalej: Wolontariusz) w Programie Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko (dalej: Programem Wolontariat) jest dobrowolny i nieodpłatny. Program Wolontariat odbędzie się w związku z wydarzeniem Festiwal Jeździecki Baborówko 2022, w dniach 23 - 29 maja 2022 r. w Baborówku.
 3. Wolontariuszem może być tylko osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną pod rygorem nieważności zgodę opiekuna prawnego na udział w Programie Wolontariat w charakterze Wolontariusza;
  b. poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy, w terminie do 15 maja 2022r., opublikowany na stronie https://www.equestrian.baborowko.pl/ .
 4. Rekrutacja do Programu Wolontariat odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem https://www.equestrian.baborowko.pl/ . Organizator zastrzega, iż wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu Wolontariat.
 5. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie do 4 tygodni od dnia prawidłowego wypełnienia i wysłania zgłoszenia.
 6. W przypadku otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Programu Wolontariat, należy obowiązkowo wypełnić dokument „Deklaracja udziału Program Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko” (zostanie on przesłany do zakwalifikowanych osób drogą mailową), podpisać i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Programu Wolontariat. A w przypadku osób poniżej 18 roku życia należy dodatkowo przekazać do wypełnienia i podpisania przez opiekuna prawnego dokument „Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego Program Wolontariat” (również zostanie on przesłany mailowo) i przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Nie przesłanie Organizatorowi dokumentów we wskazanych wyżej terminach będzie skutkowało usunięciem danej osoby z Programu Wolontariat.
 7. Liczba Wolontariuszy w Programie Wolontariat jest ograniczona, stąd Organizator w przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej dostępną liczbę miejsc, zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu Wolontariat.
 8. Program Wolontariat polega na wykonywaniu przez Wolontariuszy wyznaczonych przez Organizatora zadań, zgodnie z ustalonym harmonogramem, podczas Festiwal Jeździecki Baborówko 2022.
 9. Wolontariusz zobowiązuje się:
  a. wykonywać wyznaczone zadania z najwyższą starannością, z uwzględnieniem specyfiki imprezy jeździeckiej, stałej obecności zwierząt jakimi są konie i zagrożeń z tego wynikających;
  b. dbać o mienie powierzone mu podczas wykonywania obowiązków w ramach Programu Wolontariat;
 10. Zadania wykonywane przez poszczególnych Wolontariuszy podczas Programu Wolontariat przydzielane są przez Koordynatora Programu Wolontariat na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, przesłanego listu motywacyjnego i doświadczenia jakie posiada Wolontariusz.
 11. Wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne należy konsultować z Koordynatorem Programu Wolontariat Celiną Naporą.
 12. Organizator zapewnia Wolontariuszowi:
  a. koszulkę, ze znakiem ułatwiającym identyfikację, którą Wolontariusz zobowiązany jest nosić w trakcie wykonywania swoich zadań podczas całego Programu Wolontariat;
  b. możliwość wejścia na teren wydarzenia Festiwal Jeździecki Baborówko w godzinach wolnych od powierzonych mu zadań;
  c. jeden posiłek regeneracyjny w ciągu dnia;
  d. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania Programu Wolontariat;
 13. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania. Koszty te Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie, na co Wolontariusz, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia jego opiekun
  prawny wyraża zgodę i zobowiązuje się je pokryć.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wolontariusza z Programu Wolontariat w przypadkach:
  a. zmiany dyspozycyjności na dyskwalifikującą,
  b. naruszenia Regulaminu Programu Wolontariat,
  c. niewypełniania w sposób prawidłowy swoich zadań,
  d. innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu odbywającego się wydarzenia Festiwal Jeździecki Baborówko.
 15. Po zakończeniu imprezy Wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o udziale w Programie Wolontariat.
 16. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem danego Programu Wolontariat.
 17. Dane osobowe Wolontariusza, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia także dane osobowe jego opiekuna prawnego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 18. W zakresie nienormowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
 19. Wolontariusz, a także jego opiekun prawny może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem https://www.equestrian.baborowko.pl/, nieodpłatnie go pobrać, utrwalić lub sporządzić jego wydruk. W każdym czasie można również uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Organizatora.
 20. Regulamin w niniejszej wersji stosuje się od dnia 18.04.2022.