Regulamin program Wolontariat

REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIAT

FESTIWAL JEŹDZIECKI BABORÓWKO 2018

 

1. Organizatorem Programu Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko 2018 jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko.

 

2. W Programie Wolontariat Festiwal Jeździecki Baborówko 2018, zwanym dalej Programem Wolontariat, mogą uczestniczyć tylko osoby, zwane dalej Wolontariuszami, które poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy do dnia 22 kwietnia 2018 roku.

 

3. Udział w Programie Wolontariat jest dobrowolnym świadczeniem na rzecz Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, w związku z wydarzeniem Festiwal Jeździecki Baborówko 2018. Program Wolontariat odbędzie się w dniach 21 maja- 27 maja 2018 r. w Baborówku.

 

4. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i posiada pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

 

5. Ilość miejsc w Programie jest ograniczona. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu Wolontariat. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do dnia 29 kwietnia 2018 roku. Organizator ma prawo nie uzasadniać decyzji odmownych. Od powyższych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

6. Wolontariusz zakwalifikowany do Programu Wolontariat jest zobowiązany do poinformowania Organizatora, o przewlekłych chorobach, na które cierpi oraz lekach które zażywa na stałe.

 

7. Świadczenia podczas Programu Wolontariat przydzielane są przez Koordynatora Programu Wolontariat – Celinę Napora na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz na podstawie doświadczenia jakie posiada Wolontariusz.

 

8. Wszelkie kwestie organizacyjne i techniczne należy konsultować z Koordynatorem Programu Wolontariat.

 

9. Organizator zapewni Wolontariuszowi:

- koszulkę, ze znakiem ułatwiającym identyfikację podczas świadczeń, którą Wolontariusz zobowiązany jest nosić w trakcie wykonywania świadczeń;

- możliwość wejścia na teren wydarzenia Festiwal Jeździecki Baborówko 2018 w godzinach wolnych od powierzonych mu świadczeń;

- jeden posiłek regeneracyjny w ciągu dnia oraz produkty na śniadanie i kolację;

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie trwania Programu Wolontariat.

 

10. Dojazd i zakwaterowanie Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.

 

11. Po zakończeniu Programu wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o udziale w Programie Wolontariat.

 

12. Każda osoba zgłaszająca się do programu Wolontariat bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do poinformowania organizatora o swojej rezygnacji do 20 maja.

 

13. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy Programu Wolontariat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach rekrutacyjnych i informacyjnych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).